2554/02/06

การเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่

                                   การเรียนรู้ตามแนวการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ความ
สำคัญกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   ผู้ริเริ่มปรัชญาและแนวคิดนี้  คือ  Dr. Maria  Montessori
แพทย์ชาวอิตาลี  การเรียนการสอนแนวมอนเตสซอรี่ ครูผู้สอนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
ต้องเข้าใจถึงปรัชญา  หลักการ  และแนวคิดที่ถูกต้อง   สามารถนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งต้องได้รับการฝึก
อบรมอย่างเป็นขั้นตอน   ผ่านการทดสอบตามที่กำหนด  ก่อนอื่นต้องเข้าใจถึงบทบาท  หน้าที่หลักของ
ครูมอนเตสซอรี่มีดังนี้
                                  1   จัดเตรียมสภาพแวดล้อม สื่อ  อุปกรณ์ให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก
ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความอบอุ่นและสบายใจ
                                  2    แนะนำวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อให้เด็กได้รู้จักวิธีการใช้  ตลอดจนรู้วัตถุประสงค์
ของสื่อ
                                  3   ให้อิสระเด็กในการปฏิบัติกิจกรรม  โดยให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องจน
สำเร็จก่อน  จากนั้นเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตามความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  จากสื่อที่ปฏิบัติตาม
ช่วงเวลาที่เด็กสนใจ
                                 4  สังเกตการทำงานของเด็ก  เพื่อปรับและพัฒนาสภาพแวดล้อมสื่ออุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับเด็กและศักยภาพของเด็กยิ่งขึ้น   โดยไม่เข้าไปขัดจังหวะ
                                  สิ่งดังกล่าวเป็นบทบาท   และหน้าที่หลักของครูซึ่งจัดการเรียนการสอนที่นำแนวมอนเตสซอรี่มาใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น