2554/02/27

การเล่นเกมการเล่นและเกมการศึกษา

                    กิจกรรมที่เรารู้จักว่าเป็นการเล่นเกมการละเล่นนั้นคือสิ่งที่ผู้ใหญ่จัดให้เด็กเล็กได้เล่น  อาจจะเป็นการเล่นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่  การเล่นสำหรับเด็กเล็กควรเป็นเกมการละเล่นที่มีกติกาไม่ยุ่งยากนัก   จุดประสงค์ให้เด็กได้เกิดความสนุกสนาน  และพัฒนาการด้านร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใหญ่   ครูเป็นผู้อธิบายให้เด็กได้เข้าใจก่อนการเล่น      ส่วนเกมการศึกษา      เป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้าน
สติปัญญา   มีกติกาง่ายๆ  เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้     จุดประสงค์คือการพัฒนา
สติปัญญาในเรื่องการฝึกให้เด็กได้รู้จักการสังเกต    การคิดหาเหตุผล   การฝึกความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี  รูปร่าง  จำนวน  ประเภท  การแก้ปัญหา  เป็นต้น  เกมการศึกษา ที่นำมาให้เด็กได้เล่นเพื่อการพัฒนาได้แก่   เกมจับคู่   เกมเรียงลำดับ โดมิโน   ลอตโต   ภาพตัดต่อ   เกมจัดหมวดหมู่    เป็นต้น    ทั้งการเล่น
เกมการละเล่นและเกมการศึกษา   ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม   ตลอดจนวิธีการ   และเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมจึงจะเกิดการพัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น