2555/11/26

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปว.พุทธศักราช 2546

                           หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีแนวคิดทำให้เด็กได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพหากผู้ใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยึดหลัการดังกล่าว ซึ่งได้แก่
                           - แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ซึ่งมีการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา และจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและต่อเนื่อง
                           - แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ที่ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนด้วยการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
                           - แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก เด็กเรียนรู้จากการเล่น
                           - แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมเด็กที่แตกต่างกันไป
                           ทั้งหมดที่กล่าวเป็นหลักการสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ระดับครอบครัว สังคม ชุมชน หมู่บ้าน และในระดับประเทศซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำเพื่อเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น