2555/11/10

พ่อ แม่กับบทบาทหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

                      พ่อ แม่มีความสำคัญยิ่งต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การรู้และสามารถทำตามบทบาทหน้าที่นั้นมีความจำเป็นต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็กก่อนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งพอจะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้
                      -  ตอบสนองความต้องการของเด็กด้านร่างกาย เช่น การให้อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การส่งเสริมการออกกำลังกาย การเอาใจใส่เรื่องการพักผ่อน การฝึกหัดเรื่องสุขนิสัยต่างๆ การป้องกันโรค เป็นต้น
                      -  ตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยา เช่น การให้ความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอ การปฏิบัติต่อเด็กในเรื่องความเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว การให้อิสรภาพและความเป็นตัวของตัวเองกับเด็ก
                      -  ส่งเสริมความสนใจของเด็ก เช่น จัดหาอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ การพาออกไปศึกษาตามสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
                      -  ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี เช่น การอบรมมารยาทในสังคม การปลูกฝังและฝึกฝนคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความตระหนักต่อการเห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณี
                      -  ส่งเสริมการพัฒนาการทางสติปัญญา เช่น ฝึกการใช้ความคิด การให้เด็กมีสมาธิ
                     ดังนั้นบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเป็นภาระที่พ่อแม่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อการวางรากฐานให้กับลูก และไม่ควรปล่อยเวลาที่สำคัญในช่วงนี้ไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น