2555/11/23

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน : การพัฒนาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

                 สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก อย่างเช่นการที่เด็กมีเพื่อนๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีความวินัย การเล่นร่วมกัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ การที่เด็กได้เล่นหรือทำงานด้วยกัน
ซึ่งเด็กแต่ละคนมาจากครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูที่มีความแตกต่างกัน จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยให้แก่กันและกัน ขณะเดียวกันครูซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นคนสำคัญที่สุดเมื่อเด็กมาโรงเรียนก็จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมเด็กด้วย เด็กจะเชื่อฟังครูเป็นอย่างยิ่ง เด็กเล็กจะเชื่อฟังครูมากกว่าพ่อแม่ และคอยเลียนแบบพฤติกรรมหรือการกระทำต่่างๆของครู การที่ครูคอยดูแลแนะนำสั่งสอน ตลอดจนคอยตักเตือนเด็กอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการวางรากฐานพฤติกรรมต่างๆให้กับเด็กที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ
              - ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา
              -  การอดทนรอคอย
              - การเคารพข้อตกลง ความมีวินัยในตนเอง เป็นต้น
              พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการวางรากฐานชีวิตของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นครูหรือเพื่อนๆมีความสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก

              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น