2556/01/20

ประสบการณ์สำคัญด้านภาษาที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย

              การพัฒนาด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัย ผู้ใหญ่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์สำคัญที่จะต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นในตัวเด็ก ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาดังที่กำหนดในหลักสูตรปฐมวัยมีดังนี้
              - การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
              - การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
              - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
              - การฟังเรื่องนิทาน คำคล้องจอง คำกลอน
              - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่่อความหมายต่อเด็ก เช่น เขียนภาพ
              - การอ่านในหลายรูปแบบ เช่น อ่านภาพ หรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน
             ดังนั้นถ้าผู้ใหญ่เข้าใจประสบการณ์ด้านภาษาดังกล่าวแล้วก็สามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กเป็นต้นไป
           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น