2553/02/08

ความหมายของทักษะการคิด

               การพัฒนาทักษะการคิดนั้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจประเภทของการคิดเป็นอันดับแรกก่อน  ประเภทการคิดตามความหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งไว้คือ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  2 ประเภท ดังนี้   ประเภทที่เป็นทักษะการคิดแกน  และทักษะการคิดขั้นสูง   สำหรับทักษะการคิดที่เป็นแกน  (Core / General  Thinking Skills)    หมายถึง  ทักษะการคิดที่จำเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานของการคิดชั้นสูง   ที่มีความสลับซับซ้อน   ทักษะการคิดที่เป็นแกนประกอบด้วย
                การสังเกต
                การสำรวจ
                การตั้งคำถาม
                การเก็บรวบรวมข้อมูล
                การระบุ
                การจำแนก แยกแยะ
                การจัดลำดับ
                การเปรียบเทียบ
                การจัดหมวดหมู่
                การสรุปอ้างอิง
                การแปล
                การตีความ
                การเชื่อมโยง
                การขยายความ
                การให้เหตุผล
                การสรุป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น