2553/02/07

วิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่

     ผู้สร้างวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่คือ  Dr. Maria  Montissori   แพทย์สตรีของอิตาลี  เชื่อว่าการจัดการศึกษานั้น ผู้จัดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก  เข้าใจ  และเข้าถึงผู้เรียนก่อน  การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่  จึงให้ความสำคัญกับผู้เรียน  หรือ เด็ก  มากที่สุด  มอนเตสซอรี่ได้กล่าวเสมอว่า  เด็กคือ  ครู   เขาเชื่อในเรื่องของ เป้าหมายการศึกษามากกว่า  วิธีการ  สำหรับการจัดการศึกษา มีเป้าหมาย คือ เพื่อพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ให้สามารถปรับตนเองได้สอดคล้องกับกาลเวลา  สถานที่ และวัฒนธรรม ความสามารถในการปรับตนเองได้นี้  หมายรวมถึง ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์  เหตุการณ์   ดังนั้น เป้าหมายของการศึกษาของมอนเตสซอรี่  จึงเป็นการเตรียมเด็ก เพื่อชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น