2553/02/19

ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

         การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL (Brain- Based Learning ) โดยความหมายนั้นเป็นการเรียนรู้ที่เป็นแนวความคิดของนักประสาทวิทยา  และนักการศึกษากลุ่มหนึ่ง  ซึ่งสนใจเรื่องของการทำงานของสมอง ที่มีมาจากการศึกษาวิจัยจากศาสตร์หลายๆ  แขนง เช่น  จากศาสตร์แขนงประสาทวิทยา  ชีววิทยา  จิตวิทยาคลีนิก  จิตวิทยาด้านการคิด ที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมอง  และการเรียนรู้ของมนุษย์  และนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน    ถ้ากล่าวถึงการนำความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมาเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา  คือการนำหลักการเกี่ยวกับสมองมาเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา  อย่างเช่น  การนำหลักการเกี่ยวกับสมองไปใช้ในการจัดหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  การวัดประเมินผลการเรียนรู้ ฯลฯ  จากผลการวิจัยทางสมองพบว่า  ร่างกายและจิตใจจะทำงานอย่างผสมผสานเชื่อมโยงกัน เมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สลับซับซ้อน  เช่น  การตัดสินใจว่า จะตอบสนอง หรือ การนำไปใช้อย่างไร  ระบบการทำงานของสมองมนุษย์จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างร่างกาย  สมอง  และจิตใจ  อย่างเป็นธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น