2553/03/03

การแก้ปัญหาความซนของเด็กเล็ก

             การจะปรับพฤติกรรมของเด็กเล็กเกี่ยวกับความซนของเด็กเป็นเรื่องไม่ยาก   ครูจะต้องเข้าใจและคิดว่าเป็นเรื่องที่ปรับได้ง่ายแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  และให้ความสนใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม
สิ่งที่จะต้องปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีดังนี้
           1  ครูต้องเป็นตัวแบบที่ดีให้กับเด็กอย่างสม่ำเสมอ  ในเรื่องการปฏิบัติด้านการมีวินัย
           2   สอนและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ดี  โดยการใช้นิทาน  การให้คำชมเชย  การให้กำลังใจ
           3   การสร้างวินัย   ให้เด็กเรียนรู้ระเบียบวิธีปฏิบัติทางสังคมที่ถูกต้อง  เด็กต้องรู้ว่าบริเวณไหนที่เด็กเดินได้  วิ่งได้  วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในสถาณการณ์ต่างๆ
           4   ให้ความสำคัญกับครอบครัว  พ่อแม่  ของเด็กแต่ละคนในการร่วมปลูกฝังการมีวินัย  และการ
รู้พฤติกรรมของเด็ก
            ทั้งหมดที่กล่าวคงจะแก้ปัญหาของเด็กได้  แต่ต้องอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ใหญ่ที่จะทำให้สำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น