2553/03/22

สิ่งที่เด็กเล็กได้จากกิจกรรมการทำอาหาร(ผัก)

            การให้เด็กได้มีกิจกรรมการทำอาหารนั้น   ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ  ก็มีคุณค่ามหาศาล
สำหรับเด็ก  อย่างเช่นการให้เด็กได้รู้จักผักประเภทต่างๆ  เด็กได้เรียนรู้ผักมีหลายชนิด  ทั้งผักที่ใช้กินใบ
กินหัว  กินราก  กินดอก  เป็นต้น  การนำผักมาทำอาหารเด็กได้ประสบการณ์จากผักเป็นจำนวนมาก เช่น
            1  ลักษณะของผักประเถทต่างๆ
            2  ขั้นตอนการนำผักมาทำอาหาร
            3  การทำความสะอาดผักและสุขนิสัยของการกินผัก
            4  ส่วนประกอบต่างๆของผัก
            5  ความภูมิใจของการได้ทำอาหาร และการทำอาหารได้
            6  การรู้จักการใช้อุปกรณ์ในการทำอาหารลักษณะต่างๆ
            7  การฝึกการสังเกต การจำแนก  การจัดหมวดหมู่  เมื่อนำผักมาทำอาหาร
              จึงเห็นได้ว่าถึงแม้จะเป็นกิจกรรมง่ายๆ แต่สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น