2553/01/29

กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรู้สึกทางบวกแก่เด็กปฐมวัย

     การสร้างความรู้สึกทางบวกให้กับเด็กเล็กเป็นสิ่งสำคัญ   ผู้ใหญ่ส่วนมากจะเห็นว่าไม่เห็นต้องสนใจ โตขึ้นก่อนแล้วค่อยคำนึงก็ได้  เด็กไม่รู้เรื่องทำอะไรก็ได้  ความคิดดังกล่าว จำเป็นต้องปรับและเปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าวตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราต้องการจะได้เด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  และเป็นคนที่ดีในอนาคต  สิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างให้เด็กมีความรู้สึกทางบวกมีดังนี้
      1.  ชื่นชมเด็กเมื่อเด็กทำดี
      2.  ระมัดระวังในการใช้คำพูดกับเด็ก
                -งดใช้คำว่า  อย่า
                -ไม่ประนาม  เยาะเย้ย  ค่อนแคะ  หัวเราะเยาะ
                -ไม่ออกคำสั่ง
                -ไม่บังคับข่มขู่
                -ไม่ครอบงำทางความคิด
                -ไม่ทำตลกล้อเลียนจุดบกพร่องของเด็ก
      3.  ท้าทายให้เด็กได้แสดงความสามารถ 
      4.  ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งต่างๆ  ด้วยตนเอง
      5.  กระตุ้นความคิดของเด็ก
      6.  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
      7.  แสดงออกถึงความรัก  และความเข้าใจเด็ก
      8. ปลูกฝังนิสัยและค่านิยมที่ดีให้เด็ก
                -ความอดทนอดกลั้น
                -รักษากฏ  กติกา
                -มีเหตุผล
                -ซื่อสัตย์
                -ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
        สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากสำหรับผู้ใหญ่ที่จะทำให้กับเด็กของเรา  แต่พวกเรามักจะละเลย
และมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ  แต่เด็กไม่คิดเช่นนั้น  เราจึงต้องคิดและทำใหม่ให้ได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น