2557/01/13

ประโยชน์ของปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัย

           ปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นครูหรือผู้ใหญ่มักจะถามด้วยคำว่าอะไรเอ่ย มีลักษณะเป็นคำถามที่เป็นร้อยกรองโดยใช้คำสัมผัสคล้องจองแบบสันๆ มีความยาวไม่มากนักเป็นการนำเนื้อหาที่ต้องการให้เด็กคิดและหาคำตอบมาผูกเป็นคำถาม เมื่อนำมาถามเด็กจะทำให้น่าฟังและมีประโยชน์คือ
           - เป็นการเตรียมความพร้อมทางภาษาในการฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนให้แก่เด็ก
           - ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย และเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้ซึมซับบทกวีหรืองานประพันธ์
           - เด็กได้รับการจัดประสบการณ์เสริมโดยการถาม-ตอบปริศนาคำทายอะไรเอ่ย
           - ปริศนาคำทายมีการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เช่น ความเมตตา ความมีวินัย ฯลฯ
           - เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
           - ได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
           - ปลูกฝังและภูมิใจในความเป็นคนไทยให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆ
           การนำปริศนาคำทายดังกล่าวมาประกอบการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีพัฒนาทางด้านภาษาเป็นอย่างดีทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น