2557/01/07

กิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยช่วยพัฒนาสมอง

            การที่่เด็กปฐมวัยได้เคลื่อนไหวนั้นส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็ก เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สมองบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างการพัฒนาการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวเป็นตัวกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนา การเคลื่อนไหวของเด็กมีหลายแบบต่างๆกัน สำหรับกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก ผู้ใหญ่ควรส่งเสริมดังนี้
           - จัดกิจกรรมให้เด็กสำรวจรูปร่าง/ หน้าตา และอวัยวะส่วนต่างๆของตนเอง
           - จัดกิจกรรมสร้างสรรทำท่าทางส่วนต่างๆของร่างกายด้วยตนเอง เช่น การยืด โค้ง งอ บิด เอี้ยว เปิด ปิด แคบ กว้าง เล็ก ใหญ่ สั้น ยาว ฯลฯ
           - จัดกิจกรรมการเคลื่อนที่ของร่างกายส่่วนต่างๆในพื้่นที่ส่วนตัวและบริเวณทั่วไปโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนระดับ ทิศทาง และน้ำหนัก
           การฝึกให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวมีผลให้มีการพัฒนาการทางสมอง นอกเหนือจากการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น