2557/01/05

การพูดทักษะสำคัญในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย

           การฝึกให้เด็กปฐมวัยพูดเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะการพูดเป็นเครื่องมือสำคัญของการติดต่อสื่อสารที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิดของเด็ก สิ่งที่จะต้องฝึกให้เด็กพูดมีดังนี้
           - เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ โดยให้พูดอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
           - ให้เด็กพูดอย่างชัดเจน อย่างเช่นเสียงที่เป็นปัญหา" ส " และฝึกให้เด็กพูดด้วยความมั่นใจ พูดให้น่าฟัง
           - ฝึกให้เด็กรู้จักใช้คำสุภาพ เช่น ขอบคุณ ขอโทษ โดยให้ใช้อย่างสม่ำเสมอ
           - พูดประโยคให้ถูกต้องจนเป็นนิสัย เช่น เปล่าทำ ควรให้เด็กพูดว่าไม่ได้ทำ เป็นต้น
           - ฝึกให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยคือมีความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดด้วยจึงจะพูดตอบโต้ได้ถูกต้อง
          - ฝึกให้เล่าเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น ไปเที่ยว ไปตลาด ไปสวนสัตว์ เป็นต้น
          - ให้และฝึกหลักภาษาง่ายๆ เช่น คำบางคำมีความหมายได้หลายอย่าง การออกเสียงวรรณยุกต์
          การพัฒนาการพูดมีความสำคัญเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการฟัง อ่านหรือเขียน ผู้ใหญ่จึงควรมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทางภาษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น