2557/01/06

บทบาทพ่อแม่ ครูในการส่งเสริมการคิดให้กับเด็กปฐมวัย

                พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดได้อย่างหลากหลายวิธี โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการพัฒนาการคิดของเด็กจะค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรมีบทบาทดังนี้
               - ฝึกให้เด็กได้ฝึกการรับรู้ทางประสาทสัมผัส เช่น ตา หู จมูก ปาก และกาย
               - ใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการคิด และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเด็กมีปัญหา
               - จัดสื่อ อุปกรณ์ ของเล่นต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิดหรือดัดแปลงได้
               - จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้คิด ได้ค้นคว้าอยู่เสมอ ตลอดจนเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาและความสนใจของเด็ก
               - จัดกิจกรรมในรูปแบบการเล่นเกม กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น
               ดังนั้นการพัฒนาการคิดให้กับเด็กต้องเริ่มตั้งแต่่เด็กยังเล็ก ให้เด็กได้มีโอกาสคิดและฝึกอย่างต่อเนื่องในการทำกิจกรรมต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น