2557/01/28

สิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัย

        การเรียนรู้ทางภาษาจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำให้เด็กได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตัวของเด็กเอง และสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรุ้ภาษาของเด็กทึ่ควรคำนึงถึงมีดังนี้
       - ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและครู โดยเฉพาะครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเด็ก
       - ให้โอกาสเด็กในการใช้ภาษา ในการเรียนรู้ครูต้องฝึกเด็กให้มีความมั่นใจและให้โอกาสแก่เด็กทุกคนได้มีการฝึกฝนในการสื่อสาร
       - จัดทำและหาสื่อวัสดุที่น่าสนใจ โดยจะต้องพิจารณาการใช้สื่อให้เหมาะสมและน่าสนใจตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาในการสอน
       - ฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง  การฝึกปฏิบัติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ทางภาษาไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
       ดังนั้นครูปฐมวัย และผู้ใหญ๋ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กจะต้องดำเนินการด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้มีพัฒนาการทางภาษาอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น