2553/01/05

กิจกรรมอาสาสมัคร : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัย              การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้น  ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  และที่สำคัญคือผู้ปกครอง   ปัจจุบันนี้โรงเรียนจะจัดการหรือพัฒนาการศึกษาโดยลำพังไม่ได้แล้ว  ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองเป็นกำลังสำคัญ  อย่างเช่น  กิจกรรมอาสาสมัคร  น่าจะเป็นไปได้สำหรับสังคมไทยเราขณะนี้  อย่างแรกที่จะต้องทำคือ การสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาปฐมวัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    สำหรับกิจกรรมอาสาสมัคร    หมายถึง การที่ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกับทางโรงเรียนโดยเป็นอาสาสมัครในการทำกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในส่วนของภาพรวมทั้งโรงเรียน  และในส่วนของห้องเรียน    ลักษณะของกิจกรรมอย่างเช่น  การเป็นครูช่วยสอน การเล่านิทาน   การพานักเรียนปฐมวัยไปทัศนศึกษา   การทำงานธุรการในโรงเรียน    การทำอาหารกลางวัน  การหาทุนให้กับโรงเรียน    การทำงานเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุด
การเป็นพยาบาลในห้องพยาบาล   เป็นต้น     สำหรับโรงเรียนนั้นจะต้องดำเนินการโดยกำหนดเป็นนโยบาย  และจัดระบบอาสาสมัครที่ชัดเจน  มีการมอบงานที่เหมาะสมกับความสามารถ    การปฏิบัติงานมีการปฐมนิเทศ   แนะนำ   ฝึกอบรมผู้ปกครองก่อนปฏิบัติงาน  มีการให้เกียรติและยอมรับความสามารถ  และที่สำคัญมีการยกย่องสำหรับผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการเป็นอาสาสมัคร  ถึงแม้จะไม่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น