2553/01/01

ลักษณะครูที่ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

                การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก   ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ  จึงจำเป็นต้อง
เข้าใจถึงลักษณะและจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้  ลักษณะของครูที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีดังนี้
                ๐ มีความรักและเมตตาต่อเด็กเป็นประการสำคัญ
                ๐ มีอารมณ์ขัน  มองโลกในแง่ดี
                ๐ ให้ความสนใจในกระบวนการสร้างงานมากกว่าผลงานที่ออกมา
                ๐ ให้แรงเสริมในทางบวกแก่เด็ก
                ๐ ไม่เปรียบเทียบเด็ก และผลงานของเด็กกับเด็กคนอื่นๆ
                ๐ เน้นความคิดให้เด็กได้คิดอย่างเป็นอิสระ และส่งเสริมให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตนเอง
                ๐ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  ในการจัดประสบการณ์ต่างๆ
                ๐ เน้นพัฒนาการของเด็กมากกว่าเนื้อหา และเรื่องราวที่เรียน
                  หากครูมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น เด็กของเราคงจะได้มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ตามที่คาดหวังไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น