2553/01/28

การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม


           การจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กปฐมวัยเป็นคนดีที่สังคมไทยต้องการในขณะนี้  จำเป็นที่จะต้องมีกรอบความคิดหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจน   เช่น ต้องการให้เด็กมีความเมตตา  ซื่อสัตย์  การรู้จักการให้  มีการแบ่งปัน  ช่วยเหลือเกื้อกูล   นั้น  จะต้องจัดประสบการณ์ด้วยความรัก  ความผูกพัน  จากการสัมผัส  และคำพูดชื่นชม  เมื่อเด็กทำดี  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สมองของเด็กสร้างเครือข่ายเส้นใยสมองมาเชื่อมโยงเซลล์สมองทำให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาในเชิงบวก  ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์  เมื่อเด็กทำดี  จะทำให้เด็กเติบโตในภาวะอารมณ์ที่มั่นคง  และอบอุ่น  ทำให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต  และมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความไว้วางใจและความรู้สึกห่วงใยผู้อื่น  มีความละเอียดอ่อนต่อการใช้ชีวิต          ดังนั้น  การจะทำให้เด็กเป็นคนดีสิ่งสำคัญคือ  การให้ความรัก  ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดประสบการณ์      ถ้าเด็กขาดความรักตั้งแต่แรกแล้ว  ต่อไปจะให้เด็กของเราเป็นคนดีย่อมจะหวังได้อย่างยากยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น