2553/01/19

ข้อคิดในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย

          การจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย  หรือการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก   พัฒนาการของเด็กในวัย
ต่างๆ   ต้องรู้จักการจัดกิจกรรมในแบบต่างๆ  สำหรับข้อคิดและวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวพอจะกล่าวได้ดังนี้
          1.  อ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นประจำ  การอ่านเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเด็กเล็ก   ถ้าหนังสือน่าสนใจ  เด็กจะอยากฟัง  ถึงแม้จะมีคำศัพย์ยาก เด็กก็จะเข้าใจเนื่องจากเด็กสนใจทำให้อยากรู้    ดังนั้นเด็กก็จะมีคลังคำสะสมอยู่ในสมอง
         2.   การเรียนรู้ต้องมีบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุน     ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ    การ
สร้างบรรยากาศที่กดดันเด็กไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เลย  เช่น  การขู่เข็ญ  การบังคับ   การลงโทษ
        3.   สมองจะเกิดการเรียนรู้ถ้ามีความสนใจ  สมองจะสนใจ ตัองมีการกระตุ้นด้วยวิธีต่างๆ  เช่น  สื่ออุปกรณ์  วิธีการสอนที่น่าสนใจ  เนื้อหาการสอน   การยัดเยียดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ความหมายสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
        4.   กิจกรรมการเรียนรู้ต้องออกแบบให้มีการใช้สมองหลายส่วน    การสอนเด็กมีหลักสำคัญ  คือ  ให้สมองของเด็กได้เข้าร่วมในการเรียนรู้หลายส่วน  ได้แก่  ส่วนรับภาพ  ส่วนรับเสียง  ส่วนรับสัมผัส   ส่วนรับกลิ่น   ส่วนรับรส  เป็นต้น    ยิ่งสมองหลายส่วนเข้าร่วมในการเรียนรู้  การเรียนรู้ก็ยิ่งเกิดเร็วขึ้น
        5.   กระตุ้นสมองส่วนรับภาพ   ครูจำเป็นจะต้องใช้วิธีการหรือสื่ออุปกรณ์ต่างๆ  ที่กระตุ้นสมองในส่วนของการรับภาพ  ไม่ใช่ใช้วิธีการพูดหรือการบรรยายอย่างเดียวแล้วคิดว่าเด็กเข้าใจ ยิ่งเด็กเล็กจะต้องหาทางให้เด็กได้เห็นขณะที่เด็กเรียนรู้

        จึงเป็นข้อเสนอแนะบางประการเท่านั้น  ยังมีอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติต่อไป

1 ความคิดเห็น: