2552/11/03

การเรียนการสอนแบบโครงการในเด็กปฐมวัย

การเรียนการสอนแบบโครงการในเด็กปฐมวัย เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้โดยให้เด็กได้สืบค้นหาข้อมูล ในหัวข้อเรื่องที่เด็กมีความสนใจ การเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนเด็กจะเรียนรู้ทั้งชั้นร่วมกัน บางโอกาสอาจเรียนรู้เพียงคนใดคนหนึ่ง หัวข้อเรื่องควรเป็นเรื่องที่มีความหมายต่อเด็ก การสอนที่เป็นโครงการในเด็กปฐมวัยจะไม่แยกเป็นรายวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ฯลฯ แต่จะเป็นการบูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นจุดเด่นของเรียนการสอนแบบโครงการ คือการพยายามค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวยกับหัวเรื่องตาม่ความสนใจของเด็ก เด็กมีโอกาสที่จะวางแผนสืยค้นด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น