2552/11/17

การส่งเสริมพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์

                   มีงานสำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพฤติกรรมและการศึกษาสำหรับเด็กไทยในสังคมปัจจุบัน  พบว่า  พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  และน่าห่วงคือ  ความก้าวร้าว     และที่สำคัญอีกอย่างคือการขาดความรับผิดชอบ  ไม่สู้งาน     สาเหตุของปัญหาที่นักการศึกษาวิเคราะห์ไว้คือ   ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว    พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก  เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการประกอบอาชีพเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว   ฐานะทางการเงินไม่ดี   และสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ อิทธิพลของสื่อต่างๆ    เราที่มีส่วนเกี่ยงข้องคงต้องช่วยกันรับภาระที่สำคัญและยิ่งใหญ่อันนี้    โดยจะต้องสร้างเสริมสิ่งต่างๆให้เกิดในตัวเด็กตั้งแต่เล็กๆ  ดังนี้
               
                    ความมีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
                    ความภูมิใจในตัวเอง
                    ความรักในความเป็นคนไทย
                    ความรักในสิ่งแวดล้อมและรักษาธรรมชาติ
                    ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
                    ความซื่อสัตย์สุจริต
                    ความอดทน
                    สิ่งดังกล่าวต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กเล็กๆ   เพราะความสามารถของสมองจะบันทึกไว้อย่างถาวร   เมื่อโตขึ้นเขาก็จะเป็นดังที่ได้ฝึกฝนใว้
                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น