2552/11/12

เด็กปฐมวัย: การประเมินผลการจัดประสบการณ์

การประเมินผลสำหรับเด็กปฐมวัย ไม่ใช่การตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของเด็กแต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาความพร้อมในด้านต่างๆ นำผลที่ได้มาช่วยเหลือเด็กให้เด็กได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ และพัฒนาการในทุกด้าน ตรูปฐมวัยรวมทั้งผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กต้องเข้าใจ ตลอดทั้งเตรียมการประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการพัฒนาการในแต่ละด้าน ดังนั้นสิ่งที่ควรตระหนักเรื่องการประเมินพัฒนาการในเด็กปฐมวัยมีดังนี้

ประเมินเพื่อให้กำลังใจแก่เด็ก
ประเมินตามสภาพจริง
ประเมินการปฏิบัติขณะที่เด็กทำกิจกรรม
ประเมินเพื่อพัฒนา นำข้อมูลไปแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
ประเมินด้วยการสังเกต มีเครื่องมือที่เที่ยงตรงและเชื่อมั่นได้
ประเมินอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น