2552/11/09

การจัดห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

ห้องเรียนเด็กปฐมวัยจนกระทั่งถึงเด็กระดับประถมศึกษา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถือเป็นบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอน สำหรับห้องเรียนของเด็กเล็ก ครูผู้สอนจะต้องจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ไม่ใช่ปล่อยให้ห้องเรียนว่างเปล่า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือมีแต่โต๊ะ เก้าอี้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจเป็นหลักใหญ๋ ๆ ในการจัดห้องเรียนจึงเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้

มุมประสบการณ์ต่างๆ
ป้ายนิเทศ
บอร์ดผลงาน
บอร์ดกระตุ้นการเรียนรู้ที่เปลียนเป็นประจำ
มุมจัดวางหัวข้อที่จะเรียนรู้
มุมเล่น
มุมอ่าน
ชั้น ตู้ หรือมุมเก็บของ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น