2552/11/13

ศิลปะของเด็กเล็ก

ศิลปะในเด็กปฐมวัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ การแสดงออกทางศิลปะ เป็นการสะท้อนความคิดที่เกิดจากการทำงานของสมอง ผลงานทางศิลปะเป็นสิ่งมีค่าถึงแม้จะเป็นรูปที่มีเส้นยุ่งๆ สีเลอะเทอะ แต่สิ่งที่แฝงและอยู่เบื้องหลังภาพดังกล่าวมีความหมายสำหรับการพัฒนาเด็กและทำให้ผู้ใหญ่ได้มีข้อมูลในการพัฒนาเด็กกระบวนการของการเรียนรู้ศิลปะ เป็นการสร้างกระบวนแบบ (pattern) สร้างการจดจำ การเปรียบเทียบ
ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่ได้สัมผัส สิ่งดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างจินตนาการ การสร้างกระบวนการคิด ฯลฯทั้งหมดมีค่ายิ่งต่อเด็กปฐมวัย จึงกล่าวได้ว่าศิลปะมีคุณค่า
ดังนี้

เป็นการสื่อสารความคิด
ช่วยคลายความเครียดและความกดดัน
พัฒนากระบวนการคิดด้านต่างๆ
สะท้อนความเป็นตัวตนของเด็กเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น