2552/11/09

ครูปฐมวัยกับการสอนให้เด็กคิด

ครูมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสอนให้เด็กมีความสามารถในการคิด เช่น การสอนให้คิดแก้ปัญหา ครูจะต้องจัดประสบการณ์โดยการให้ความสำคัญกับเด็ก เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้อำนวยการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีความเป็นกันเองกับเด็ก ให้เด็กรู้สึกอบอุ่น มีสัมพันธภาพที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดอย่างหลากหลาย มีความคิดอย่างอิสระ ฝึกการใช้เหตุผล ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ดังนั้นครูปฐมวัยจึงต้องมีบทบาทต่างๆที่สำคัญ เช่น
-มีทักษะการฟัง ไม่พูดมากเกินความจำเป็น
-มีจุดประสงค์ของการเรียนรู้อย่างชัดเจน และจัดเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
-เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาพิจารณาเมื่อมีความจำเป็น
-เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับการเรียนรู้กับผู้เรียน
-ใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหา
-มีทักษะการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น